Mlhový pepřový sprej 50 ml | ESP FOG

18+ Skladem

výstřik ve formě MLHY nevyžaduje přesné zamíření objem 50 ml obsahuje Oleoresin Capsicum (10% OC) dosah až 3 m


121,60 Kč s DPH

Pepřový sprej o objemu 50 ml s výstřikem ve formě MLHY, který nevyžaduje přesné zamíření na útočníka. Vystříkne mohutný oblak mlhy, který je ale více náchylný na rozptýlení při případném větru. Obsahuje Oleoresin Capsicum (10% OC). Dosah oblaku spreje až 3 m.

  • Průměr nádobky 35 mm
  • Výška 108 mm
  • Hmotnost 56 g

Sprej nelze opětovně plnit.

 

Návod k použití:
Při ohrožení namiřte ventilek spreje na útočníka a stříkejte v krátkých dávkách trvajících cca 1 sekundu (po směru větru). Nestříkejte proti větru. Nepoužívejte v malých nebo uzavřených prostorách (např. ve výtahu, autě) a na vzdálenost pod 1 m, protože hrozí zasažení samotného uživatele. Zasažení obličeje způsobí prudké pálení očí a kašel. Útočník je po dobu cca 30 minut dezorientovaný.

Upozornění:
Obranný sprej je určen výhradně k sebeobraně, zneužití se trestá. Sprej se nesmí používat proti těhotným ženám, osobám mladším 15 let, osobám nemocným a osobám vysokého věku. Prodej pouze osobám starším 18 let.

Pozor:
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Zamezte styku s kůží a s očima. Skladujte na dobře větraném místě. Nevdechujte aerosol. Extrémně hořlavý aerosol. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Obal a zbytky obsahu likvidujte na sběrném místě nebezpečných odpadů.

První pomoc:
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Nepoužívejte krémy, masti a oleje. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechejte jej v klidu. Nepominou-li potíže po 1 hodině, vyhledejte okamžitě lékaře. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Datum expirace: na dně nádobky. Vyrobeno v Německu.

Hořlavé látky GHS02 Dráždivé látky GHS07
Nebezpečí