Naše kamenná provozovna slouží pouze pro výdej objednávek a řešení reklamací.   Nákup bez předchozí objednávky není možný.

Obchodní podmínky

Ing. Břetislav Košťál

 • místo podnikání: Hyacintová 3181/20, 106 00  Praha 10 – Záběhlice
 • provozovna (výrobní prostory):  Ke Střelnici 178, 250 85  Bašť
 • identifikační číslo: 12614840
 • daňové identifikační číslo: CZ5706140924

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obrana.cz.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Ing. Břetislava Košťála, s místem podnikání Hyacintová 3181/20, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČO: 12614840, DIČ: CZ5706140924 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.obrana.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.  Prodávající prodává zboží ve spolupráci s obchodní společnosti ESP Products, s.r.o., se sídlem Hyacintová 3181/20, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČO: 27429385, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 112206, která je vlastníkem webového rozhraní obchodu.
1.3.  Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), a pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako podnikatelé (dále jen „kupující podnikatel“). Za kupujícího spotřebitele je považován každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Za kupujícího podnikatele jsou považovány veškeré osoby, které nejsou považovány za kupujícího spotřebitele. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.
1.4.  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.obrana.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.5.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.6.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
1.7.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého prezentovaného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na nepodstatné změny technických parametrů nebo vzhledu zboží prezentovaného na webovém rozhraní obchodu, stejně tak jako na změnu složení výrobku nebo použitých materiálů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • kupujícím, vč. telefonického a e-mailového spojení,
 • nákladech spojených s dodáním zboží, jsou-li kupujícímu účtovány
  (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, včetně možnosti kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením tohoto potvrzení objednávky kupujícímu.
3.6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7.  Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu až do okamžiku odeslání objednaného zboží kupujícímu, anebo do okamžiku vyzvednutí si objednaného zboží v případě osobního odběru. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
3.8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese Hyacintová 3181/20, 106 00  Praha 10 – Záběhlice,
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • bezhotovostně platební kartou MasterCard, VISA, Diners Club a American Express prostřednictvím internetu,
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 7464450247/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).
4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupní cena nebude v této lhůtě připsána na účet prodávajícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.4.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedeným v potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5.  Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. V takovém případě je kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy prodávajícího k dodatečnému potvrzení objednávky kupujícím.
4.6.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7.  Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, popř. jej předá kupujícímu při osobním odběru zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Kupující souhlasí s vystavením elektronické faktury ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí s elektronickým vystavením účtenky.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM

5.1.  Kupující spotřebitel bere na vědomí, že má právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy podle předchozí věty se považuje za zachovanou, pokud v jejím průběhu kupující spotřebitel odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Kupující spotřebitel rovněž může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, např. e-mailem.
5.2.  Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího,
 • na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • na dodávku zvukových nebo obrazových nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
 • na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
5.3.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno na adresu jeho sídla bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
5.4.  Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5.  Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
5.6.  Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízí prodávající, má právo pouze na uhrazení nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
5.7.  Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.8.  Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nároky podle předchozí věty je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.
5.9.  Do doby převzetí zboží kupujícím spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.10.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.  Způsob dodání zboží určuje ve své objednávce kupující, který má možnost volby mezi osobním odběrem, doručením prostřednictvím České pošty, s. p., doručením prostřednictvím přepravní společnosti GLS a doručením na výdejní místo sítě Zásilkovna.
6.2.  V případě osobního odběru bude zboží připraveno k vyzvednutí nejpozději do pěti pracovních (5) dnů od uzavření smlouvy. Pokud by se prodávajícímu nepodařilo připravit zboží k odběru v této lhůtě, neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V takovém případě je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. o skutečnosti, že je zboží připraveno k vyzvednutí, bude kupující informován výzvou k odběru. Kupující je povinen vyzvednout si objednané zboží v sídle prodávajícího do deseti (10) dnů od doručení výzvy k odběru. Osobní odběr je možný každý všední den mimo pátku v době mezi 8:00 a 16:00, v pátek (pokud je všedním dnem) je osobní odběr možný od 8:00 do 15:00. Pokud si kupující objednané zboží do deseti (10) dnů nevyzvedne, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
6.3.  V případě doručování prostřednictvím České pošty, přepravní společnosti GLS nebo sítě Zásilkovna při využití platby na dobírku bude objednané zboží prodávajícím odesláno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce do pěti pracovních (5) dnů od uzavření smlouvy. V případě doručování prostřednictvím České pošty, přepravní společnosti GLS nebo sítě Zásilkovna při využití platby převodem na bankovní účet prodávajícího bude objednané zboží prodávajícím odesláno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce do pěti pracovních (5) dnů od připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pokud by se prodávajícímu nepodařilo zboží odeslat v této lhůtě, neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V takovém případě je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
6.4.  Kupující je povinen převzít zboží na adrese uvedené v objednávce. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. Pokud se z důvodů na straně kupujícího nedaří zboží doručovat na adresu udanou kupujícím v objednávce, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s neúspěšným doručováním.
6.5.  Při převzetí zboží od České pošty, přepravní společnosti GLS nebo na výdejním místě sítě Zásilkovna je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. Podpisem dodacího listu přepravce kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.  Práva a povinnosti kupujícího podnikatele ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).
7.2.  Práva a povinnosti kupujícího spotřebitele ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí následujícími odstavci tohoto článku a příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).
7.3.  Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující spotřebitel zboží převzal::
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.4.  Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.5.  Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.6.  Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
7.7.  Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že mu práva z vadného plnění nevznikají především v případech, kdy vady vznikly nešetrným zacházením s výrobkem, jeho nešetrnou údržbou nebo nedodržením návodu k použití, stejně tak jako v případech, kdy došlo k poškození věci poté, co byla kupujícím spotřebitelem převzata.
7.8.  Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
7.9.  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
7.10.  Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
7.11.  Právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující spotřebitel vadu sám způsobil.
7.12.  Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
7.13.  Práva z vadného plnění se uplatňují v sídle prodávajícího, které se nachází na adrese Hyacintová 3181/20, 106 00  Praha 10 – Záběhlice, není-li v záručním listě uvedeno jinak. Kupující spotřebitel je povinen při reklamaci předložit doklad o koupi nebo záruční list, označit a specifikovat vady věci, popsat jejich projevy a vliv na funkčnost věci. Současně je povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo vyplývající z vadného plnění si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
7.14.  Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7.15.  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
8.2.  Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.3.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.4.  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
8.5.  Kupující spotřebitel se může se stížností ohledně postupu prodávajícího obracet na obecně prospěšnou společnost dTest, o.p.s., se sídlem Černomořská 419/10, Praha 10, IČ: 45770760, prostřednictvím internetových stránek www.vasestiznosti.cz.
8.6.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto orgány veřejné moci jsou oprávněny projednávat případné stížnosti na postup prodávajícího. 
8.7.  V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím, který se mezi stranami nepodařilo urovnat přímo, je kupující spotřebitel oprávněn v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit se svým návrhem na mimosoudní řešení sporu na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2, IČ: 00020869 (www.coi.cz). Návrh podle předchozí věty je kupující spotřebitel oprávněn podat do 1 roku ode dne, kdy u u prodávajícího poprvé uplatnil právo, které je předmětem sporu.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
9.2.  Prodávající jakožto správce údajů ve smyslu GDPR informuje kupujícího, že zpracovává následující osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez jejich poskytnutí nelze smlouvu uzavřít.
9.3.  Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím; osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (kupující), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (kupujícího). Po vyrovnání všech závazků jsou osobní údaje nezbytné pro splnění zákonných povinností i nadále zpracovávány, a to za účelem splnění zákonných povinností kupujícího (zejm. daňová evidence); zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího vztahuje. Po pominutí doby, po kterou je kupující ze zákona povinen osobní údaje zpracovávat, jsou osobní údaje vymazány a nadále ke zpracování nedochází. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
9.4.  Kupující jakožto subjekt údajů má právo od prodávajícího požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má též právo podat stížnost k dozorovému úřadu.
9.5.  V případě, že kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely vedení uživatelského účtu nebo pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, pak případný nesouhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.6.  V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo kdykoli souhlas odvolat. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů budou zpracovávány po dobu neurčitou nebo do odvolání souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu i při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.8.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a vedoucích účetnictví prodávajícího nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Tím není dotčeno právo prodávajícího předávat osobní údaje kupujícího v souvislosti s případným postoupením, zastavením nebo vymáháním pohledávky vůči kupujícímu, jakož i jiným nakládáním s touto pohledávkou.
9.9.  Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Díky tomu můžeme zobrazovat naše reklamy návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podrobnější informace, jak společnost Seznam.cz, a.s. nakládá s osobními údaji, jsou k dispozici v jejich Zásadách ochrany osobních údajů.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
10.2.  Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v obchodních podmínkách výslovně neupravené se řídí zejména občanským zákoníkem.
10.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.
10.5.  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. května 2023.

 
V Praze dne 10. května 2023

Přílohy:

1.  Poučení o právu na odstoupení od smlouvy   (ve formátu .docx, Microsoft Word)

2.  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy   (ve formátu .docx, Microsoft Word)